Electric power car

รถพลังงานไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์ช่วยประหยัดน้ำมัน ช่วยลดมลพิษ

August 24, 2019 admin 0

ยานพาหนะไฟฟ้า (หรือที่เรียกว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า EVs) สามารถช่วยให้เมือง และโลกของเราสะอาด โดยทั่วไปแล้ว EVs ปล่อยมลพิษน้อยมาจนถึงไม่มีเลย ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหมอกควันกว่ายานพาหนะทั่วไป